Privacy en security.

Uw privacy en beveiliging hebben onze hoogste prioriteit. In een tijdperk van toenemende digitale interacties is het essentieel om jouw gegevens te beschermen en vertrouwen te verdienen.

toezicht Progresity@0.5x

Disclaimer

De informatie op deze site is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel aan deze informatie de uiterste zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend en wordt er geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Progresity, noch haar werknemers of vertegenwoordigers, zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of andere aan de site gekoppelde sites. Ook aansprakelijkheid voor winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade is uitgesloten. Verder behouden wij ons het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site.

Privacy 940x500

Privacy

Alle door de bezoeker van de website aan Progresity verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd. Tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, worden gegevens niet door Progresity aan derden bekend gemaakt, behalve wanneer dit bij wet is vereist of door justitiële autoriteiten worden verlangd.

Progresity voldoet aan de eisen gesteld in de informatiebeveiligings- managementsysteem norm: ISO/IEC 27001:2022 

Disclaimer.

The information on this site is intended for general information purposes. Although the utmost care has been taken with this information, no rights can be derived from it and no representation or warranty is given as to its accuracy or completeness. Neither Progresity, nor its employees or representatives, are liable for any loss, damage or costs arising from visiting or using this site or other sites linked to the site. Liability for loss of profit or indirect, incidental or consequential damage is also excluded. We further reserve the right to make changes and corrections to the site without prior notice.

Privacy.

All information provided to Progresity by the visitor to the website will be considered confidential information. Unless explicitly stated otherwise, data will not be disclosed by Progresity to third parties, except when required by law or by judicial authorities. 
Progresity has been found to conform to the Information Security Management System standard: ISO/IEC 27001:2022

Download de documenten